ประทีป ฉัตรสุภางค์.

จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย = Ethics of the university lecturers' profession / ประทีป ฉัตรสุภางค์, ภัทรียา กิจเจริญ และดรุณี ภู่ขาว. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. - 192 หน้า ; 21 ซม.

บรรณานุกรม (หน้า 139-145) และดัชนี.

9786162797828 ;


อาจารย์มหาวิทยาลัย--จรรยาบรรณ.
จริยธรรมในการทำงาน.

LB1779 ป46 2559

ภัทรียา กิจเจริญ. ดรุณี ภู่ขาว.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter