แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน = Family life and community study / ชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน Family life and community study สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. - 79 หน้า ; 26 ซม.

9786161611170 ;


ครอบครัวศึกษา--แบบฝึกหัด.
ชุมชน--แง่สังคม--แบบฝึกหัด.

STOU 72305 W
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter