แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ = Information systems and research for animal production management / ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ Information systems and research for animal production management สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 2). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. - 81 หน้า ; 26 ซม.

9786161611293 ;


สัตว์--การผลิต--การจัดการ--วิจัย--แบบฝึกหัด.
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--เกษตรกรรม--แบบฝึกหัด.

STOU 93434 W 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter