เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ = Information systems and research for animal production management / ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ Information systems and research for animal production management สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 2). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. - 2 เล่ม ((11), [312] ; (11), [297] หน้า) : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ / สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ / การจัดการข้อมูลฟาร์มเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ / แนวทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ / กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ / สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ / สถิติกับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ / การทดสอบไคสแควร์การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ / วรินธร มณีรัตน์ -- หน่วยที่ 2. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ -- หน่วยที่ 3. อรรณพ สุริยสมบูรณ์ -- หน่วยที่ 4. กณพ สูจิฆระ -- หน่วยที่ 5. วรินธร มณีรัตน์ -- หน่วยที่ 6. วุฒิพงษ์ อินทรธรรม -- หน่วยที่ 7. ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ -- หน่วยที่ 8. จิตติมา กันตนามัลลกุล. ล.1 หน่วยที่ 1. การวิจัยเชิงสำรวจทางการจัดการการผลิตสัตว์ / การได้มาของตัวอย่างเพื่อการวิจัย / การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาปัจจัยเดียว / การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาหลายปัจจัย / การวิจัยระบบการทำฟาร์ม / ข้อควรพิจารณาในการดำเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ / การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ / ศศิธร บัวทอง -- หน่วยที่ 10. มณฑิชา พุทซาคำ, ปิลันธนา แป้นปลื้ม -- หน่วยที่ 11. ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ -- หน่วยที่ 12. ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ -- หน่วยที่ 13. กนก ผลารักษ์, อมรรัตน์ โมฬี -- หน่วยที่ 14. อรรณพ สุริยสมบูรณ์ -- หน่วยที่ 15. เกรียงไกร โชประการ. ล.2 หน่วยที่ 9.

9786161611408 (ล.1) ; 9786161611415 (ล.2) ;


สัตว์--การผลิต--การจัดการ--วิจัย.
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--เกษตรกรรม.

STOU 93434 T 2559

วรินธร มณีรัตน์. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ. อรรณพ สุริยสมบูรณ์. กณพ สูจิฆระ. วรินธร มณีรัตน์. วุฒิพงษ์ อินทรธรรม. ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ. จิตติมา กันตนามัลลกุล. ศศิธร บัวทอง. มณฑิชา พุทซาคำ. ปิลันธนา แป้นปลื้ม. ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ. ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ. กนก ผลารักษ์. อมรรัตน์ โมฬี. อรรณพ สุริยสมบูรณ์. เกรียงไกร โชประการ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter