เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน = Introduction to communication for community / ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน Introduction to communication for community สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. - 3 เล่ม ((9), [261] ; (9), [337] ; (9) [302] หน้า) : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นชุมชนและการสื่อสารชุมชน / หลักการสื่อสารชุมชนและองค์ประกอบของการสื่อสารชุมชน / สื่อชุมชนและประเภทของสื่อชุมชน / แนวคิดว่าด้วยชุมชนและความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน / ทฤษฎีการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน / พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์ -- หน่วยที่ 2. อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล -- หน่วยที่ 3. ณัฐสุพงศ์ สุขโสต -- หน่วยที่ 4. สมสุข หินวิมาน -- หน่วยที่ 5. กำจร หลุยยะพงศ์. ล.1 หน่วยที่ 1. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาการเมืองชุมชน / การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน / การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม / การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาสตรีในชุมชน / การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน / สมัชชา นิลปัทม์ -- หน่วยที่ 7. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ -- หน่วยที่ 8. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ -- หน่วยที่ 9. นันทกา สุธรรมประเสริฐ -- หน่วยที่ 10. ศศโสฬส จิตรวานิชกุล. ล.2 หน่วยที่ 6. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะในชุมชน / ปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการสื่อสารชุมชน / การสื่อสารชุมชนในภาวะปกติและภาวะวิกฤติของชุมชน / การกำกับดูแลการสื่อสารชุมชน / สถานการณ์การสื่อสารชุมชนและกรณีตัวอย่าง / ศุภมณฑา สุภานันท์, ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร, และอภินันท์ ธรรมเสนา -- หน่วยที่ 12. ทิพย์พธู กฤษสุนทร -- หน่วยที่ 13. นิธิดา แสงสิงแก้ว -- หน่วยที่ 14. ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร -- หน่วยที่ 15. ดวงพร คำนูณวัฒน์. ล.3 หน่วยที่ 11.

9786161611200 (ล.1) ; 9786161611323 (ล.2) ; 9786161611354 (ล.3) ;


การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน.
การสื่อสาร.

STOU 16359 T

พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์. อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล. ณัฐสุพงศ์ สุขโสต. สมสุข หินวิมาน. กำจร หลุยยะพงศ์. สมัชชา นิลปัทม์. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์. นันทกา สุธรรมประเสริฐ. ศศโสฬส จิตรวานิชกุล. ศุภมณฑา สุภานันท์. ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร. อภินันท์ ธรรมเสนา. ทิพย์พธู กฤษสุนทร. นิธิดา แสงสิงแก้ว. ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร. ดวงพร คำนูณวัฒน์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter