แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา = Community studies for research and development / ชุดวิชาการศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา Community studies for research and development สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. - 71 หน้า ; 26 ซม.

9786161611736 ;


การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน--วิจัย--แบบฝึกหัด.

STOU 16360 W
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter