เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา = Community studies for research and development / ชุดวิชาการศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา Community studies for research and development สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. - 2 เล่ม ((10), [344] ; (11), [400] หน้า) : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการสื่อสารชุมชน / การแสวงหาความรู้เพื่อการวิจัยการสื่อสารชุมชน / การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการวิจัยการสื่อสารชุมชน / การกำหนดประเด็นการวิจัยการสื่อสารชุมชน / กระบวนการวิจัยการสื่อสารชุมชน / เครื่องมือการวิจัยการสื่อสารชุมชน / การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการสื่อสารชุมชน / ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร -- หน่วยที่ 2. ดวงพร คำนูณวัฒน์ -- หน่วยที่ 3. กำจร หลุยยะพงศ์ -- หน่วยที่ 4. สมสุข หินวิมาน -- หน่วยที่ 5. ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร -- หน่วยที่ 6. ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ -- หน่วยที่ 7. อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. ล.1 หน่วยที่ 1. การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยการสื่อสารชุมชน / การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน / การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนากลุ่มคนต่างๆ ในชุมชน / การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อพัฒนาสื่อชุมชน / การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาชุมชน / การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการสร้างนวัตกรรมชุมชน / การวิจัยการสื่อสารชุมชนกับการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน / การเผยแพร่ และการนำผลการวิจัยการสื่อสารชุมชนไปใช้ประโยชน์ / ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ -- หน่วยที่ 9. บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย -- หน่วยที่ 10. นันทิยา ดวงภุมเมศ, สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ -- หน่วยที่ 11. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์, ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร, เจริญเนตร แสงดวงแข -- หน่วยที่ 12. ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์ -- หน่วยที่ 13. นิษฐา หรุ่นเกษม -- หน่วยที่ 14. สมสุข หินวิมาน -- หน่วยที่ 15. รัตติกาล เจนจัด. ล. 2 หน่วยที่ 8.

9786161611453 (ล.1) ; 9786161611644 (ล.2) ;


การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน--วิจัย.

STOU 16360 T

ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร. ดวงพร คำนูณวัฒน์. กำจร หลุยยะพงศ์. สมสุข หินวิมาน. ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร. ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ. อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์. บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย. นันทิยา ดวงภุมเมศ. สิรินทร พิบูลภานุวัธน์. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์. ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร. เจริญเนตร แสงดวงแข. ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์. นิษฐา หรุ่นเกษม. สมสุข หินวิมาน. รัตติกาล เจนจัด.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter