ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย = A development of an electronic learning packages on the topic of forest conservation for Prathom Suksa VI students at Northern Region of Thailand / การพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย Development of an electronic learning packages on the topic of forest conservation for Prathom Suksa VI students at Northern Region of Thailand โดย ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์. - [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2558. - ก-ซ, 131, [84] แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 88-90.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--การศึกษาและการสอน--วิจัย.--แบบเรียนสำเร็จรูป

LB1044.75 ศ63 2558
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter