แนวการศึกษาชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการการเงิน = Managerial economics and financial management / ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการการเงิน เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการการเงิน Managerial economics and financial management บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

ลงรายการโดยใช้ฉบับปีพิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558.

9786165058971 (ล.2) ; 9786165059008 (ล.1) ;


เศรษฐศาสตร์การบริหาร--แบบฝึกหัด.
การเงิน--แบบฝึกหัด.

STOU 32724 GS
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter