แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา และการจัดจำหน่าย = Product, price and distribution management / ชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา และการจัดจำหน่าย การจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา และการจัดจำหน่าย Product price and distribution management บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. - 1 เล่ม ; 26 ซม.

9786165055611 ;


การจัดการผลิตภัณฑ์--แบบฝึกหัด.
การกำหนดราคา--แบบฝึกหัด.
การจัดจำหน่าย--แบบฝึกหัด.

STOU 32715 GS
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter