ดนัย เทียนพุฒ.

มุมมองที่ท้าทายผู้บริหาร / ดนัย เทียนพุฒ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. - 221 หน้า. - ชุดความรู้เพื่อชุมชน ; เล่มที่ 15 .

9745832405 ;


นักบริหาร.
การจัดการธุรกิจ.
การบริหาร.

HD38.2 ด3ม7
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter