วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

50 แนวคิด ตัวชี้วัด ตัวแบบของการบริหารจัดการและการบริหารจัดการที่ยั่งยืน = 50 Concepts, Indicators, Models of management administration and sustainable management administration / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โฟร์เพช, 2559. - 358 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า [337]-351.

9786167627106 ;


การบริหาร.
การบริหารรัฐกิจ.
การจัดการ.

JF1358 ว64ห6 2559
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter