ภูเบศ ยศกิตติภัทร์, 2521-

แนวทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมดูดทรายและขุดตักดินหรือทราย : กรณีศึกษาจังหวัดอ่างทอง = Safety and environmental guidelines for soil/sand excavation and suction industry : a case study in Ang Thong Province / Safety and environmental guidelines for soil/sand excavation and suction industry : a case study in Ang Thong Province ภูเบศ ยศกิตติภัทร์. - 2557. - [ก]-ญ, 162 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 101-103.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม --การศึกษาเฉพาะกรณี.


ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม.
อนามัยสิ่งแวดล้อม.
การศึกษาอิสระ--การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม.

IS วส 3 ภ77 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter