แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย = Laws and regulations in Thai bureaucracy / ชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย Laws and regulations in Thai bureaucracy สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. - 78 หน้า ; 26 ซม.

9786161610524 ;


การบริหารรัฐกิจ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย--แบบฝึกหัด.

STOU 33302 W 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter