แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบริหารศูนย์สื่อการศึกษา = Administration of educational media center / ชุดวิชาการบริหารศูนย์สื่อการศึกษา การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา Administration of educational media center สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. - 75 หน้า ; 26 ซม.

9786161610357 ;


ศูนย์สื่อการศึกษา--การบริหาร--แบบฝึกหัด.

STOU 27112 W 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter