โกสินทร์ จำนงไทย.

การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ = Research and research-paper writing in engineering, technology, and science / โกสินทร์ จำนงไทย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. - 287 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า [285]-287.

9789740334385 ;


การเขียนทางวิชาการ.
วิจัย.

H62 ก95ก6 2559
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter