ไชยยา รังษา, 2513-

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด = Political participation of the people : a case study of municipalities and Sub-districts in Moei Wadi District, Roi Et Province / Political participation of the people : a case study of municipalities and Sub-districts in Moei Wadi District, Roi Et Province ไชยยา รังษา. - 2557. - [ก]-ญ, 137 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [121]-123.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น --การศึกษาเฉพาะกรณี.


การมีส่วนร่วมทางการเมือง--ไทย--ร้อยเอ็ด.
การศึกษาอิสระ--การเมืองการปกครองท้องถิ่น.

IS รศ 2 ช94 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter