สาธิต วิมลคุณารักษ์.

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอนสำหรับครูเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี = The development of distance training packages on instructional video production for elementary school teachers under the Office of Nonthaburi Elementary Educational Service Area / การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอนสำหรับครูเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี Development of distance training packages on instructional video production for elementary school teachers under the Office of Nonthaburi Elementary Educational Service Area สาธิต วิมลคุณารักษ์. - [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558] - 87 แผ่น ; 30 ซม. + ซีดีรอม 1 แผ่น (4/3 นิ้ว)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 50-51.

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้รับการอบรมที่เรียนด้วยชุดฝึกอบรมทางไกล และ (3) ศึกษาความก้าวหน้าของผู้รับการอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมทางไกล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูประถมศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี จำนวน 40 คน ที่ปฏิบัติงานสอนในปีการศึกษา 2557 ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) ชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอนมีจำนวน 3 หน่วย หน่วยที่ 1 สามัญทัศน์การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอน หน่วยที่ 2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ (3) แบบทดสอบความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 การทดสอบค่าที่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอนทั้ง 3 หน่วย มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 82.50/80.00 81.27/81.00 และ 80.00/81.38 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (2) ผู้รับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (3) ผู้รับการอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอนอยู่ในระดับมาก.


สื่อการสอน--การศึกษาการใช้.
การศึกษาทางไกล--การสอนด้วยสื่อ.

LB1028 ส63 2558
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter