แนวการศึกษาชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ = Statistics and research in cooperatives / ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ Statistics and research in cooperatives บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. - 2 เล่ม ; 26 ซม.

9786161609856 (ล.2) ; 9786161609849 (ล.1) ;


สหกรณ์--วิจัย--แบบฝึกหัด.
สหกรณ์--ระเบียบวิธีทางสถิติ--แบบฝึกหัด.

STOU 92713 GS
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter