ประมวลสาระชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ = Statistics and research in cooperatives / ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ Statistics and research in cooperatives บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์ / การออกแบบการวิจัยทางสหกรณ์ / การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์ / การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ / สถิติเชิงพรรณนาเพื่อการวิจัยทางสหกรณ์ / เชาว์ โรจนแสง -- หน่วยที่ 2. เชาว์ โรจนแสง -- หน่วยที่ 3. ส่งเสริม หอมกลิ่น -- หน่วยที่ 4. สิริรัตน์ วิภาสศิลป์ -- หน่วยที่ 5. อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ. ล.1 หน่วยที่ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพารามิเตอร์เพื่อการวิจัยทางสหกรณ์ / การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตินอนพาราเมตริกเพื่อการวิจัยทางสหกรณ์ / การเขียนโครงการวิจัยทางสหกรณ์ / การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสหกรณ์ / การเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ / อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ -- หน่วยที่ 7. ศศิธร ชุตินันทกุล -- หน่วยที่ 8. ศิริลักษณ์ นามวงศ์ -- หน่วยที่ 9. รจนา จันทรากุล (ศรีบุญมา) -- หน่วยที่ 10. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. ล.2 หน่วยที่ 6. การนำเสนอและเผยแพร่การวิจัยสหกรณ์ / การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการวิจัยทางสหกรณ์ / กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการตลาดและการผลิต / กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ / กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการบัญชีและการเงิน / ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ -- หน่วยที่ 12. บำเพ็ญ เขียวหวาน, ศิริลักษณ์ นามวงศ์ -- หน่วยที่ 13. เชาว์ โรจนแสง -- หน่วยที่ 14. วินัย กสิรักษ์, วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์ -- หน่วยที่ 15. วินัย กสิรักษ์, วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์. ล.3 หน่วยที่ 11.

9786161609573 (ล.2) ; 9786161609214 (ล.1) ; 9786161609696 (ล.3) ;


สหกรณ์--วิจัย.
สหกรณ์--ระเบียบวิธีทางสถิติ.

STOU 92713 GT

เชาว์ โรจนแสง. เชาว์ โรจนแสง. ส่งเสริม หอมกลิ่น. สิริรัตน์ วิภาสศิลป์. อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ. อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ. ศศิธร ชุตินันทกุล. ศิริลักษณ์ นามวงศ์. รจนา จันทรากุล (ศรีบุญมา). ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. บำเพ็ญ เขียวหวาน. ศิริลักษณ์ นามวงศ์. เชาว์ โรจนแสง. วินัย กสิรักษ์. วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์. วินัย กสิรักษ์. รรณพร บัณฑิตภูวนนท์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter