จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469 / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ, ธงทอง จันทรางศุ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง, 2558. - (4), 221 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิมพ์เฉลิมพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณในวาระครบ 120 ปี แห่งวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพะปกเกล้าเจ้าอยู่หัว.

9789744498113 ;


ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-2484 --จดหมายเหตุ.


จดหมายเหตุ.


ไทย (ภาคเหนือ)--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์.

DS584 จ362 2558

ธงทอง จันทรางศุ,
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. สถาบันพระปกเกล้า.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter