ถวิลวดี บุรีกุล.

เรื่องเด่นอยากเล่า 3 = Practice of people's audit users / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการยกระดับการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ข้อความเหนือชื่อเรื่อง: ถวิลวดี บุรีกุล, วลัยพร ล้ออัศจรรย์ และวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558. - 209 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 21 ซม.

9789744498328 ;


การบริหารรัฐกิจ--การมีส่วนร่วมของประชาชน.
บริการสาธารณะ--การมีส่วนร่วมของประชาชน.
การมีส่วนร่วมของประชาชน.

JF1358.T5 ถ56 2558

วลัยพร ล้ออัศจรรย์. วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter