กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556. - 2 เล่ม (150 หน้า ; 23 หน้า) ; 27 ซม. - สิ่งพิมพ์ สกศ. ; อันดับที่ 13/2556 . - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สิ่งพิมพ์ สกศ; อันดับที่ 13/2556. .

เล่ม 1 กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล, เล่ม 2 คู่มือการดำเนินงานกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.2555-2558) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล.


การศึกษา--วิจัย--นโยบายของรัฐ--ไทย.
นโยบายการศึกษา--ไทย.

LB1028 ก45 2556
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter