ปัทมา สูบกำปัง.

การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ : บทเรียนจากการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... / ปัทมา สูบกำปัง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558. - 280 หน้า ; 21 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 205-208.

9789744498366 ;


อำนาจนิติบัญญัติ--ไทย.
การมีส่วนร่วมทางการเมือง--ไทย.


ไทย--การเมืองและการปกครอง.

JQ1747 ป634 2558
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter