นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-

แนวทางปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับการอำนาจบริหาร / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ภูริ ฟูวงศ์เจริญ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558. - 130 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 121-129.

9789744498687 ;


โครงการเพื่อการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน.


อำนาจนิติบัญญัติ--ไทย.
อำนาจบริหาร--ไทย.
การแบ่งแยกอำนาจ--ไทย.

KPT2270 น24 2558

ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter