แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยด้านไทยคดีศึกษา = Research methodology in Thai studies / ชุดวิชาการวิจัยด้านไทยคดีศึกษา การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา Research methodology in Thai studies บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. - (20), [441] ; 26 ซม.

9786161601898 ;


ไทยศึกษา--วิจัย--แบบฝึกหัด.

STOU 12711 GS
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter