ไพรินทร์ เย็นตั้ง, 2529-

การใช้สื่อการสอนของอาจารย์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพิจิตร = The use of instructional media by instructors under The Office of Vocational Education Commission in Phichit Province / Use of instructional media by instructors under The Office of Vocational Education Commission in Phichit Province ไพรินทร์ เย็นตั้ง. - 2556. - [ก]-ฌ, 104 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [70]-72.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา --การศึกษาเฉพาะกรณี.


สื่อการสอน.
การศึกษาอิสระ--ศึกษาศาสตร์.

IS ศษ 3 พ94 2556
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter