ชุดวิชาการเล่น ของเล่นและเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย Play, Toys, and playthings for early childhood / [sound recording] = การเล่น ของเล่นและเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย [sound recording] Play, Toys, and playthings for early childhood [sound recording] สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2558] - 1 แผ่น (224 นาที) : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว.

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการเล่นของเด็กปฐมวัย / การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย / การเล่นของเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ / ปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นของเด็กปฐมวัย / ความปลอดภัยในการเล่น ของเล่นและเครื่องเล่นของเด็กปฐมวัย / การจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย / เกมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย / วัฒนา มัคคสมัน วัฒนา มัคคสมัน วัฒนา มัคคสมัน อรุณี หรดาล วัฒนา มัคคสมัน ชนิพรรณ จาติเสถียร ชนิพรรณ จาติเสถียร (15 นาที) -- (14 นาที) -- (13 นาที) -- (15 นาที) -- (16 นาที) -- (14 นาที) -- (15 นาที). บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการเล่นของเด็กปฐมวัย / การเล่นของเด็กปฐมวัย / ของเล่นและเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย / การพัฒนาของเล่นและเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย / นวัตกรรมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กปฐมวัย / นวัตกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย / วัฒนธรรมการเล่น และของเล่นพื้นบ้านสำหรับเด็กปฐมวัย / แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย / อรุณี หรดาล อรุณี หรดาล อรุณี หรดาล ชนิพรรณ จาติเสถียร พัชรี ผลโยธิน พัชรี ผลโยธิน พัชรี ผลโยธิน พัชรี ผลโยธิน (16 นาที) -- (15 นาที) -- (15 นาที) -- (13 นาที) -- (13 นาที) -- (15 นาที) -- (16 นาที) -- (19 นาที).


AudioCD (CDA)


การเล่น.
ของเล่น.
การศึกษาขั้นก่อนประถม--กิจกรรมการเรียนการสอน.

av STOU 21003 CDA-T 58/005

วัฒนา มัคคสมัน. วัฒนา มัคคสมัน. วัฒนา มัคคสมัน. อรุณี หรดาล. วัฒนา มัคคสมัน. ชนิพรรณ จาติเสถียร. ชนิพรรณ จาติเสถียร. อรุณี หรดาล. อรุณี หรดาล. อรุณี หรดาล. ชนิพรรณ จาติเสถียร. พัชรี ผลโยธิน. พัชรี ผลโยธิน. พัชรี ผลโยธิน. พัชรี ผลโยธิน.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter