กำกึ๊ดกำปากงานวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ / อานันท์ กาญจนพันธุ์, บรรณาธิการเล่ม. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558. - 270 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - หนังสือชุดการประเมินเเละสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้จากการวิจัยวัฒนธรรม .

เล่ม 1. ถกเถียงวัฒนธรรมในงานวิจัยภาคกลาง / ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, บรรณาธิการเล่ม -- เล่ม 2. กำกึ๊ดกำปากงานวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ / อานันท์ กาญจนพันธุ์, บรรณาธิการเล่ม -- เล่ม 3. โสวัฒนธรรมอีสานในงานวิจัย / สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, บรรณาธิการเล่ม -- เล่ม 4. สืบโยดสาวย่านงานวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ / ชวน เพชรแก้ว, บรรณาธิการเล่ม.

บรรณานุกรม : หน้า 259-269.

9789746729512 (ล.2) ;


วัฒนธรรมไทย--วิจัย.
วัฒนธรรมท้องถิ่น--ไทย (ภาคเหนือ)


ไทย--ความเป็นอยู่และประเพณี.

DS568 ก626 2558

อานันท์ กาญจนพันธุ์.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter