ถวิลวดี บุรีกุล.

พลวัตการมีส่วนร่วมของประชาชน : จากอดีต จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / ถวิลวดี บุรีกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552. - XII, 204 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 148-150.

9789744495020 ;


การมีส่วนร่วมทางการเมือง--ไทย.


ไทย--การเมืองและการปกครอง--การมีส่วนร่วมของประชาชน.

JQ1749.A15 ถ56 2552
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter