ปฏิรูปกฏหมายสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ : ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพ.ศ. ... [ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย / คณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย ; สุนี ไชยรส, ลัดดาวัลย์ ดัยติวิทยาพิทักษ์ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย, 2557. - 250 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 21 ซม.

9786169221715 ;


ผู้สูงอายุ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

KPT1529 ป624 2557

สุนี ไชยรส. ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์.
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter