ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ = Seminar in science curriculum and instruction / ชุดวิชาสัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ Seminar in science curriculum and instruction บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

ทฤษฎีหลักสูตร หลักการ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร / การเรียนรู้กับการเรียนการสอน / ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร / การนำหลักสูตรไปใช้ / การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน / ปราณี สังขะตะวรรธน์, ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล -- หน่วยที่ 2. ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต -- หน่วยที่ 3. สิริวรรณ ศรีพหล -- หน่วยที่ 4. สุวรรณี ยหะกร -- หน่วยที่ 5. วิชัย วงษ์ใหญ่, กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล. ล.1 หน่วยที่ 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ / การเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ / การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา / นวัตกรรมและสื่อการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ / ดวงเดือน พินสุวรรณ์ -- หน่วยที่ 7. จุฬารัตน์ ธรรมประทีป -- หน่วยที่ 8. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ -- หน่วยที่ 9. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ -- หน่วยที่ 10. ดวงเดือน พินสุวรรณ์. ล.2 หน่วยที่ 6.

9786161607975 (ล.1) ; 9786161608446 (ล.2) ;


วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน.
วิทยาศาสตร์--หลักสูตร.

STOU 29701 GT

ปราณี สังขะตะวรรธน์. ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล. ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต. สิริวรรณ ศรีพหล. สุวรรณี ยหะกร. วิชัย วงษ์ใหญ่. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล. ดวงเดือน พินสุวรรณ์. จุฬารัตน์ ธรรมประทีป. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. ดวงเดือน พินสุวรรณ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter