เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์ = Social science and technology for communication arts / ชุดวิชาความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสต ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสต Social science and technology for communication arts สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสังคมและสังคมโลก / ความรู้ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / ความรู้ด้านการศึกษา / ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง / ความรู้ด้านกฎหมาย / ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ / ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การ / มนวิภา วงรุจิระ -- หน่วยที่ 2. มนวิภา วงรุจิระ -- หน่วยที่ 3. สุมาลี สังข์ศรี -- หน่วยที่ 4. กานต์ บุญศิริ -- หน่วยที่ 5. สุภาภรณ์ ศรีดี -- หน่วยที่ 6. อานนท์ นัจสถาปนิก, ทองจันทร์ หอมเนตร -- หน่วยที่ 7. เสน่ห์ จุ้ยโต. ล.1 หน่วยที่ 1. ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบริหารและการพัฒนาสังคม / ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / ความรู้ด้านสาธารณสุข / ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ความรู้ด้านจิตวิทยา / ความรู้ด้านวัฒนธรรมและศาสนา / ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา / ความรู้เกี่ยวกับอาซียน / เสน่ห์ จุ้ยโต, วิทยาธร ท่อแก้ว -- หน่วยที่ 9. เจษฎา ศาลาทอง -- หน่วยที่ 10. สุภาภรณ์ ศรีดี, โชคชัย ลีโทชวลิต -- หน่วยที่ 11. อานนท์ นัจสถาปนิก -- หน่วยที่ 12. วิทยาธร ท่อแก้ว, อรสา ปานขาว -- หน่วยที่ 13. อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา -- หน่วยที่ 14. ณัฐสุพงศ์ สุขโสต -- หน่วยที่ 15. สุรินทร์ พิศสุวรรณ, วิทยาธร ท่อแก้ว, กานต์ บุญศิริ. ล.2 หน่วยที่ 8.

9786161608002 (ล.2) ; 9786161607784 (ล.1) ;


สังคมศาสตร์.
เทคโนโลยี.
นักนิเทศศาสตร์.

STOU 15233 T 2558

มนวิภา วงรุจิระ. มนวิภา วงรุจิระ. สุมาลี สังข์ศรี. กานต์ บุญศิริ. สุภาภรณ์ ศรีดี. อานนท์ นัจสถาปนิก. ทองจันทร์ หอมเนตร. เสน่ห์ จุ้ยโต. เสน่ห์ จุ้ยโต. วิทยาธร ท่อแก้ว. เจษฎา ศาลาทอง. สุภาภรณ์ ศรีดี. โชคชัย ลีโทชวลิต. อานนท์ นัจสถาปนิก. วิทยาธร ท่อแก้ว. อรสา ปานขาว. อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา. ณัฐสุพงษ์ สุขโสต. สุรินทร์ พิศสุวรรณ. วิทยาธร ท่อแก้ว. กานต์ บุญศิริ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter