นิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง : จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง / มนตรี จันทวงศ์, นิจนิรันด์ อวะภาค และอารียา ติวะสุระเดช, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2558 - 236 หน้า : ภาพประกอบสี, ภาพคน, แผนที่ ; 26 ซม.

ระบบนิเวศย่อยของปม่น้ำโขงในพื้นที่ศึกษา -- ความรู้ด้านการประมงของชุมชน -- มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการทำประมง -- มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการทำเกษตรริมโขง -- มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการทำนาโดยใช้น้ำจากแม่น้ำโขง -- มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเพาะพันธุ์ปลา -- มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำโขง -- มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว -- มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการร่อนทอง -- มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการค้าชายแดน -- มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากปัญหาตลิ่งพัง -- การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงและผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในประเทศจีน -- โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ 13 เขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักตอนล่างและผลกระทบ -- การสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี และการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง -- ความเสี่ยง ความเปราะบางและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.

บรรณานุกรม: แผ่น 202-203.

9786169167921 ;


นิเวศวิทยาน้ำ.
เขื่อน--แง่สิ่งแวดล้อม.


แม่น้ำโขง--แง่สิ่งแวดล้อม.

QH541.5.W3 น67 2558

นมตรี จันทวงศ์. นิจนิรันด์ อวะภาค. อารียา ติวะสุระเดช.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter