พระมหาศรพนา ลาคำ, 2523-

การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือเรียนประกอบการเรียนวิชาพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 = The use of textbooks as printed learning media in the Buddhism Course for students at Wat Chalerm Phra Kiat School in Nonthaburi Primary Education Service Area 1 / Use of textbooks as printed learning media in the Buddhism Course for students at Wat Chalerm Phra Kiat School in Nonthaburi Primary Education Service Area 1 พระมหาศรพนา ลาคำ. - 2555. - [ก]-ฌ, 102 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [80]-84.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา --การศึกษาเฉพาะกรณี.


สิ่งพิมพ์.
สื่อการสอน.
พุทธศาสนา--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การศึกษาอิสระ--เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.

IS ศษ 3 พ464 2555
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter