ไพฑูรย์ สินลารัตน์.

จำเป็นต้องปฏิรังสรรค์การศึกษาไทย : รวมบทบรรยายและบทความ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557. - 324 หน้า ; 21 ซม.

บรรณานุกรม.

9786163610782 ;


การปฏิรูปการศึกษา--ไทย.
การศึกษา--ไทย.
การศึกษากับสังคม.

LA1221 พ93 2557
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter