ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, วีรวัฒน์ อินทรพร, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นครปฐม : โครงการตำราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. - (7), 289 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. - โครงการตำราและหนังสือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ; ลำดับที่ 16 . - โครงการตำราและหนังสือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ; ลำดับที่ 16 .

บรรณานุกรม.

9746414890 : ; 200 บาท


ภาษาไทย--การใช้ภาษา.
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน.
การสื่อสาร.

PL4158 ภ64 2556

จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ. วีรวัฒน์ อินทรพร.
มหาวิทยาลัยศิลปากร. โครงการตำราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter