จินดา ขลิบทอง.

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน = The development of agricultural extension model for community self-reliance / การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน Development of agricultural extension model for community self-reliance โดย จินดา ขลิบทอง, เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ. - [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555] - [ก]-ญ, 111 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 89-91.

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินภาพทั่วไป ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเกษตรการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตร แม่บ้านเกษตรกร ยุวเกษตรที่เป็นสมาชิกในโครงการศูนย?การเรียนรู้การเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง เจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการการเกษตรด้วยการอภิปรายกลุ่ม ทดลองชุดสื่อความรู้ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณาและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า แหล่งข้อมูล หอกระจาย การศึกษาด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยใช้กระบวนใช้กระบวนจัดการความรู้ และรูปแบบคือการถ่ายทอดนวัตกรรมไปสู่เกษตรกรหรือผู้รับสาร และประชาสัมพันธืนวัตกรรมแก่สาธารณะ.


การส่งเสริมการเกษตร--วิจัย.
การพึ่งตนเอง.

S544.5.T5 จ63 2555

เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter