เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร = Research in agricultural extension / ชุดวิชาการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร Research in agricultural extension สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

ฉบับปีพิมพ์ 2526 ใช้ชื่อว่า "เอกสารการสอนชุดวิชาส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ = Comparative in agricultural extension / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"

บรรณานุกรม.

แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร / กระบวนการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร / การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร / การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร / การออกแบบและเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร / ข้อมูลและเครื่องมือวิจัยการส่งเสริมการเกษตร / ประชาชน กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร / การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ / เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ -- หน่วยที่ 2. จินดา ขลิบทอง -- หน่วยที่ 3. ภรณี ต่างวิวัฒน์ -- หน่วยที่ 4. พรทิพย์ อุดมสิน -- หน่วยที่ 5. เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, พรทิพย์ อุดมสิน -- หน่วยที่ 6. เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ -- หน่วยที่ 7. พรชุลีย์ นิลวิเศษ -- หน่วยที่ 8. สุภมาส อังศุโชติ. ล.1 หน่วยที่ 1. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร / การวิจัยเชิงสำรวจในงานส่งเสริมการเกษตร / การวิจัยเชิงทดลองในงานส่งเสริมการเกษตร / การวิจัยเชิงคุณภาพในงานส่งเสริมการเกษตร / การวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการในงานส่งเสริมการเกษตร / การวิจัยการผลิตและการตลาดเพื่อการส่งเสริมการเกษตร / การวิจัยท้องถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำในงานส่งเสริมการเกษตร / สุนันทา สมพงษ์, บำเพ็ญ เขียวหวาน, พรทิพย์ อุดมสิน -- หน่วยที่ 10. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม -- หน่วยที่ 11. รุจ ศิริสัญลักษณ์ -- หน่วยที่ 12. บำเพ็ญ เขียวหวาน -- หน่วยที่ 13. เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ -- หน่วยที่ 14. ดิเรก ฤกษ์หร่าย -- หน่วยที่ 15. สุกัญญา อธิปอนันต์, สำราญ สาราบรรณ์. ล.2 หน่วยที่ 9.

9786165058285 (ล.2) ; 9786165057936 (ล.1) ;


การส่งเสริมการเกษตร--วิจัย.

STOU 91414 T

เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ. จินดา ขลิบทอง. ภรณี ต่างวิวัฒน์. พรทิพย์ อุดมสิน. เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ. พรทิพย์ อุดมสิน. เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ. พรชุลีย์ นิลวิเศษ. สุภมาส อังศุโชติ. สุนันทา สมพงษ์. บำเพ็ญ เขียวหวาน. พรทิพย์ อุดมสิน. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม. รุจ ศิริสัญลักษณ์. บำเพ็ญ เขียวหวาน. เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ. ดิเรก ฤกษ์หร่าย. สุกัญญา อธิปอนันต์. สำราญ สาราบรรณ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter