เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน = Fundamental knowledge for tourist guide and ASEAN tourism / ชุดวิชาความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน Fundamental knowledge for tourist guide and ASEAN tourism สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

สถานการณ์ทั่วไป การท่องเที่ยว และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว / ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย / ประวัติศาสตร์ไทย สังคมไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว / พระพุทธศาสนาในประเทศไทย และศาสนาเปรียบเทียบ / สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมไทย / วรรณคดี นาฏศิลป์ และดนตรีไทย / อาหาร ขนม และผลไม้ไทยกับการท่องเที่ยว / เทศกาลและงานประเพณีไทย / วรรณา ศิลปอาชา -- หน่วยที่ 2. ธนวัฒน์ ขวัญบุญ -- หน่วยที่ 3. ไพฑูรย์ มีกุศล -- หน่วยที่ 4. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล -- หน่วยที่ 5. รชพร จันทร์สว่าง -- หน่วยที่ 6. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล -- หน่วยที่ 7. รชพร จันทร์สว่าง -- หน่วยที่ 8. วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์. ล.1 หน่วยที่ 1. มรดกและภูมิปัญญาไทย / ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล / การท่องเที่ยวอินโดจีน / การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำอิระวดี / การท่องเที่ยวคาบสมุทรมลายู / การท่องเที่ยวหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ธนกฤต ลออสุวรรณ -- หน่วยที่ 10. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ -- หน่วยที่ 11. ราณี อิสิชัยกุล -- หน่วยที่ 12. วรรณา ศิลปอาชา -- หน่วยที่ 13. ราณี อิสิชัยกุล -- หน่วยที่ 14. สุรีย์ เข็มทอง -- หน่วยที่ 15. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. ล.2 หน่วยที่ 9.

9786161605957 (ล.2) ; 9786161606725 (ล.1) ;


อุตสาหกรรมท่องเที่ยว--ไทย.
มัคคุเทศก์.


กลุ่มประเทศอาเซียน--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
ไทย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

STOU 32484 T

วรรณา ศิลปอาชา. ธนวัฒน์ ขวัญบุญ. ไพฑูรย์ มีกุศล. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล. รชพร จันทร์สว่าง. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล. รชพร จันทร์สว่าง. วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์. ธนกฤต ลออสุวรรณ. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. ราณี อิสิชัยกุล. วรรณา ศิลปอาชา. ราณี อิสิชัยกุล. สุรีย์ เข็มทอง. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter