จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์.

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูและผู้ปกครองเรื่องกิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจและความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Development of distance training packages for teachers and parents on physical education activities for enhancing attention span and communication abilities of children with short attention span in Bangkok metropolis and Vicinity / การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูและผู้ปกครองเรื่องกิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจและความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจและความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Development of distance training packages for teachers and parents on physical education activities for enhancing attention span and communication abilities of children with short attention span in Bangkok metropolis and Vicinity โดย จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์. - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. - 66 แผ่น ; 29 ซม.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 56-60.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาและหาประสิทธิภาพการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูและผู้ปกครองเรื่องกิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจและความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. ศึกษาผลการใช้ชุดการสอนทางไกลมีต่อผู้เข้ารับการอบรมในด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจ และความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมพลศึกษาแก่เด็กสมาธิสั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครูและผู้ปกครองของนักเรียนออทิสติก จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั้ยประกอบด้วย ชุดฝึกอบรม แบบทดสอบ และแบบสอบถาม ใช้ค่ามัธยฐาน พิสัย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสัญญลักษณ์ ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. ชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูและผู้ปกครอง มีประสิทธิภาพ 80.00 / 81.13 2. ผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมพบว่า ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด.


ความบกพร่องทางสติปัญญา--การศึกษาและการสอน.
การศึกษาทางไกล--การสอนด้วยสื่อ.
การสอนด้วยสื่อ--การฝึกอบรม.
การศึกษาทางไกล--กิจกรรมการเรียนการสอน.
เด็กสมาธิสั้น.

LC5808.T5S9 จ46ร6 2556
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter