เสน่ห์ จุ้ยโต.

มิติใหม่การบริหารธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ทฤษฎีและงานวิจัย = New dimension of good governance management of local government organization : theory and research / เสน่ห์ จุ้ยโต. - [นนทบุรี] : โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. - (8), 278 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 275-278.

9786161604578 ;


การปกครองท้องถิ่น.
การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 ส67 2557
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter