ทศพล สมพงษ์.

การพัฒนาโครงการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง / ทศพล สมพงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2557. - 194 หน้า ; 21 ซม. - ชุดความรู้สำหรับเครือข่ายพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ; ลำดับที่ 1 . - ชุดความรู้สำหรับเครือข่ายพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ; ลำดับที่ 1. .

บรรณานุกรม: หน้า 193-194.

9789744497574 ;


การมีส่วนร่วมทางการเมือง.
การมีส่วนร่วมของประชาชน.
การบริหารโครงการ.
การเมือง--การมีส่วนร่วมของประชาชน.

JF1764 ท54 2557
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter