วรางคณา โตโพธิ์ไทย.

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตเอกสารประกอบการเรียนสำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 = A development of distance training packages production on learning material for teachers in Nonthaburi Educational Service Areas I / การผลิตเอกสารประกอบการเรียนสำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 Development of distance training packages production on learning material for teachers in Nonthaburi Educational Service Areas I ผู้วิจัย, วรางคณา โตโพธิ์ไทย และวาสนา ทวีกุลทรัพย์. - [นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555] - ก-ฉ, 239 แผ่น ; 29 ซม.

งานวิจัยเรื่องนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2555.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [53]

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาความต้องการของครูเกี่ยวกับการผลิตเอกสารประกอบการเรียน 2.พัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตเอกสารประกอบการเรียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 3.ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้รับการอบรมที่เรียนด้วยชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตเอกสารประกอบการเรียน และ 4.ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับการอบรมที่เรียนด้วยชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตเอกสารประกอบการเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1.ครูต้องการชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตเอกสารประกอบการเรียนในระดับมาก 2.ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตเอกสารประกอบการเรียนที่ผลิตขึ้นทั้งสามหน่วยมีประสิทธิภาพดังนี้ 80.24/80.97 81.70/81.95 และ 81.95/82.20 ตามลำดับ 3.ผู้รับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4.ผู้รับการอบรมมีความเห็นเกี่ยวกับชุดฝึกอบรมทางไกลว่ามีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อผู้รับการอบรมในระดับมาก.


การศึกษาทางไกล--การสอนด้วยสื่อ.
ครู--การศึกษาและการสอน.

LC5808.T5S9 ว46 2555

วาสนา ทวีกุลทรัพย์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter