สุปราณี ปิ่นคง, 2528-

การประเมินความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝงเพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงและนักเรียนกลุ่มเสี่ยง = An assessment of Thai reading literacy of Prathom Suksa II students in Samut Sakhon primary education service area : an application of latent class analysis to identify risk factors and at-risk students / Assessment of Thai reading literacy of Prathom Suksa II students in Samut Sakhon primary education service area : an application of latent class analysis to identify risk factors and at-risk students สุปราณี ปิ่นคง. - 2555. - [ก]-ญ, 130 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [102]-108.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


ภาษาไทย--การอ่าน.
หนังสือและการอ่าน.

Thes ศษ 6 ส734 2555
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter