พรรณี รัตนปทุมวรรณ, 2508-

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา = Factors influencing the creative behavior of professional nurses at community hospitals in Nakhon Ratchasima Province / Factors influencing the creative behavior of professional nurses at community hospitals in Nakhon Ratchasima Province พรรณี รัตนปทุมวรรณ. - 2556. - [ก]-ฎ, 104 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [65]-72.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล --การศึกษาเฉพาะกรณี.


โรงพยาบาลชุมชน--ไทย--นครราชสีมา.
พยาบาลวิชาชีพ--ไทย--นครราชสีมา.
การสร้างสรรค์.
การศึกษาอิสระ--การบริหารการพยาบาล.

IS พย 1 พ44 2556
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter