แนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย = Research seminars in nonformal and informal education / ชุดวิชาสัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย Research seminars in nonformal and informal education บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. - 1 เล่ม ; 26 ซม.

9786161603076 ;


การศึกษานอกระบบโรงเรียน--วิจัย--แบบฝึกหัด.
การศึกษาตามอัธยาศัย--วิจัย--แบบฝึกหัด.

STOU 26712 GS
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter