เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ = Research for communication arts / ชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ Research for communication arts สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยนิเทศศาสตร์ / หลักการและกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ / การกำหนดตัวแปรและการวัด / การเลือกตัวอย่าง / เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย / การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ / โมไนยพล รณเวช -- หน่วยที่ 2. ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ -- หน่วยที่ 3. จันทนา ทองประยูร -- หน่วยที่ 4. บุญชาล ทองประยูร -- หน่วยที่ 5. ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ -- หน่วยที่ 6. สมถวิล วิจิตรวรรณา. ล.1 หน่วยที่ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ / การวิจัยเชิงสำรวจ / การวิจัยเชิงทดลอง / การวิเคราะห์เนื้อหา / การวิจัยเชิงคุณภาพ / พรทิพย์ ดีสมโชค -- หน่วยที่ 12. การวิจัยประเมินผล / การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่รายงานการวิจัย / การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ / การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ / พรทิพย์ ดีสมโชค -- หน่วยที่ 8. บุญเลิศ ศุภดิลก, ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ -- หน่วยที่ 9. จันทนา ทองประยูร -- หน่วยที่ 10. พรทิพย์ ดีสมโชค -- หน่วยที่ 11. อรสา ปานขาว -- หน่วยที่ 13. อภิชญา อยู่ในธรรม -- หน่วยที่ 14. พัชนี เชยจรรยา -- หน่วยที่ 15. คุณธัม วศินเกษม, สุรชัย แนวประเสริฐ. ล.2 หน่วยที่ 7.

9786161605124 (ล.2) ; 9786161604585 (ล.1) ;


นิเทศศาสตร์--วิจัย.

STOU 15335 T 2556

โมไนยพล รณเวช. ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์. จันทนา ทองประยูร. บุญชาล ทองประยูร. ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์. สมถวิล วิจิตรวรรณา. พรทิพย์ ดีสมโชค. บุญเลิศ ศุภดิลก. ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์. จันทนา ทองประยูร. พรทิพย์ ดีสมโชค. พรทิพย์ ดีสมโชค. อรสา ปานขาว. อภิชญา อยู่ในธรรม. พัชนี เชยจรรยา. คุณธัม วศินเกษม. สุรชัย แนวประเสริฐ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter