แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ = Research for communication arts / ชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ Research for communication arts สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 ( ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. - 67 หน้า ; 29 ซม.

9786161605339 ;


นิเทศศาสตร์--วิจัย--แบบฝึกหัด.

STOU 15335 W 2556
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter