ประมวลสาระชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ = Research methodology in cooperatives / ชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ Research methodology in cooperatives สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556-2557. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์ / ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์ / การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์ / การวางแผน การประเมินการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยทางสหกรณ์ / ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ / การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์ / การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ / วรชัย สิงหฤกษ์ -- หน่วยที่ 2. โอภาวดี เข็มทอง, ศิริลักษณ์ นามวงศ์ -- หน่วยที่ 3. ส่งเสริม หอมกลิ่น, วิลาวัลย์ ศิลปศร -- หน่วยที่ 4. วิลาวัลย์ ศิลปศร -- หน่วยที่ 5. วรรณ์ดี แสงประทีปทอง -- หน่วยที่ 6. ศศิธร ชุตินันทกุล -- หน่วยที่ 7. สิริรัตน์ วิภาสศิลป์, อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ. ล.1 หน่วยที่ 1. สถิติเชิงพรรณนากับการวิจัยทางสหกรณ์ / การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์ / การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์ / การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ / การนำเสนอและการเผยแพร่งานวิจัยทางสหกรณ์ / กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้ / กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและการนำไปใช้ / สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์ / อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ -- หน่วยที่ 9. สรชัย พิศาลบุตร, ปิยะดา พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 10. สรชัย พิศาลบุตร, ปิยะดา พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 11. กฤษฎา ประศาสนวุฒิ, ส่งเสริม หอมกลิ่น, ศศิธร ชุตินันทกุล -- หน่วยที่ 12. ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร -- หน่วยที่ 13. ส่งเสริม หอมกลิ่น, เชิดชัย พรหมแก้ว -- หน่วยที่ 14. ส่งเสริม หอมกลิ่น -- หน่วยที่ 15. วินัย กสิรักษ์, วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์. ล.2 หน่วยที่ 8.

9786161604608 (ล.2) ; 9786161604554 (ล.1) ;


สหกรณ์--วิจัย.
สหกรณ์--ระเบียบวิธีทางสถิติ.

STOU 92423 CCT 2556

วรชัย สิงหฤกษ์. โอภาวดี เข็มทอง. ศิริลักษณ์ นามวงศ์. ส่งเสริม หอมกลิ่น. วิลาวัลย์ ศิลปศร. วิลาวัลย์ ศิลปศร. วรรณ์ดี แสงประทีปทอง. ศศิธร ชุตินันทกุล. สิริรัตน์ วิภาสศิลป์. อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ. อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ. สรชัย พิศาลบุตร. ปิยะดา พิศาลบุตร. สรชัย พิศาลบุตร. ปิยะดา พิศาลบุตร. กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ. ส่งเสริม หอมกลิ่น. ศศิธร ชุตินันทกุล. ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร. ส่งเสริม หอมกลิ่น. เชิดชัย พรหมแก้ว. ส่งเสริม หอมกลิ่น. วินัย กสิรักษ์. วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter